Dienstreglement Regiobib Pajottenland & Zennevallei

De Regiobib bestaat uit 15 bibliotheken in de regio Pajottenland & Zennevallei. Zij gaan voluit voor samenwerking en werken met eenzelfde bibliotheekreglement. Omdat het jou als klant ten goede komt.  Lees hieronder het gemeenschappelijke dienstreglement.* 

* Maken deel uit van de Regiobib: Affligem, Beersel, Dilbeek, Galmaarden, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Affligem, Liedekerke en Linkebeek. Gooik behoudt voorlopig een afzonderlijk reglement.

Regelgeving

Artikel 1 – Toegankelijkheid
Dit reglement geldt voor iedere bibliotheekgebruiker. De bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen die zich aan dit reglement houdt. De aanwezige documenten en informatiebronnen, inclusief internet, zijn vrij en gratis raadpleegbaar.


Artikel 2 – Inschrijving
Inschrijving gebeurt na voorlegging van de identiteitskaart. Door zich in te schrijven verklaart de bibliotheekgebruiker zich akkoord met dit reglement, waarvan hij een exemplaar ontvangt bij inschrijving of op verzoek.
Wijziging van adres, telefoonnummer en/of e-mailadres worden door de bibliotheekgebruiker zelf zo spoedig mogelijk meegedeeld aan de bibliotheek.


Artikel 3 – Verantwoordelijkheid
De bibliotheekgebruiker is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen. Hij mag deze materialen niet verder uitlenen. Hij kijkt het geleende materiaal bij ontvangst na om eventuele beschadigingen te laten vaststellen. Indien er problemen zijn, verwittigt hij het personeel om te vermijden dat hij zelf aansprakelijk wordt gesteld.
Bij schade of verlies van bibliotheekmateriaal wordt de winkelprijs gehanteerd; er worden geen bijkomende administratieve kosten aangerekend. Bij waardevolle, niet meer in de handel verkrijgbare materialen bepaalt de bibliotheekverantwoordelijke de waarde.


Artikel 4 – Houding
Bibliotheekbezoekers worden geacht de rust en netheid in de bibliotheek te respecteren. Zij dienen de aanwijzingen van de aanwezige bibliotheekmedewerker op te volgen.

Artikel 5 – Auteursrechten
De bibliotheek zorgt er voor dat de bepalingen van de auteurswet worden gerespecteerd. Documenten mogen uitsluitend voor eigen gebruik worden gekopieerd. De volledige verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van de bibliotheekmaterialen berust bij de gebruiker.


Artikel 6 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing. De bibliotheekgebruiker gaat akkoord met het gebruik van de door hem ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens, in zoverre dit nodig is voor de werking van de bibliotheek en voor de verzending van culturele informatie door de betrokken gemeente of regio Pajottenland & Zennevallei. Persoonlijke gegevens en uitleengegevens van de gebruiker worden zonder zijn toestemming niet meegedeeld aan derden. Voor meer info: regiobib.be/privacyverklaring


Artikel 7 – Onvoorziene omstandigheden
Alle onvoorziene omstandigheden worden geregeld door de verantwoordelijke van de bibliotheek, en indien nodig door het college van burgemeester en schepenen.
Bij overlast of wangedrag zoals verbale of fysieke agressie naar bibliotheekmedewerkers of bibliotheekgebruikers, vernieling, vandalisme… kunnen de bibliotheekmedewerkers de bibliotheekgebruiker vragen de bibliotheek te verlaten. Zo de bibliotheekgebruiker weigert en de overlast niet stopt, heeft de bibliotheekmedewerker het recht de politie te bellen. Indien nodig kan het college van burgemeester en schepenen het lidmaatschap van een bibliotheekgebruiker intrekken.

Artikel 8 – Aantal materialen, uitleentermijn en verlengen
Elke bibliotheekgebruiker kan maximaal 15 materialen uitlenen.
Uitlenen van materiaal kan met een aparte bibliotheekkaart of e-ID en is altijd gratis.
Voor alle materialen bedraagt de uitleentermijn 4 weken (28 dagen). Verlengen in de bibliotheek, telefonisch of online kan tweemaal voor telkens een periode van 4 weken, voor zover de materialen niet gereserveerd zijn.  

Artikel 9 – Reserveren
Reserveren van materiaal – maximum 5 stuks – uit de lokale bibliotheek is gratis. Reservering van materiaal uit andere bibliotheken is betalend. De hieraan verbonden kosten, namelijk 3 euro, vallen ten laste van de bibliotheekgebruiker, ook als hij de gevraagde werken niet afhaalt.


Artikel 10 – Lidmaatschap en tarieven
Het lidmaatschap kost 5 euro en geldt voor 12 maanden.  
Het lidmaatschap wordt in één van de aangesloten bibliotheken van de Regiobib betaald en betekent automatisch het lidmaatschap in alle bibliotheken aangesloten bij de Regiobib.
Voor jongeren onder 26 jaar en leerkrachten is het lidmaatschap gratis.  
Elke bibliotheekgebruiker ontvangt een bibliotheekkaart. Verlies of diefstal van de bibliotheekkaart wordt zo snel mogelijk gemeld. Bij schade of verlies van een bibliotheekkaart wordt 3 euro gevraagd voor een nieuwe bibliotheekkaart.  


Artikel 11 – Telaatgeld
Het ‘telaatgeld’ bedraagt € 0,30 per week en per materiaal.  
Digitale communicatie per e-mail is kosteloos; voor elke brief betaalt de lener € 1.

  • 3 dagen vóór het verstrijken van de uitleentermijn: e-mail ter herinnering. (De attenderingsmails zijn een extra service. Het niet ontvangen of niet lezen ervan is geen geldige reden om het telaatgeld niet te betalen.)
  • 1 dag na het verstrijken van de uitleentermijn: eerste aanmaning per e-mail of brief.  8 dagen na het verstrijken van de uitleentermijn: tweede aanmaning per e-mail of brief.
  • 22 dagen na het verstrijken van de uitleentermijn: materiaalvergoedingsnota per brief met een telaatgeld, de portkosten en de winkelprijs van het achterstallige materiaal.
  • 50 dagen na het verstrijken van de uitleentermijn: eindfactuur per brief met het telaatgeld, de portkosten en de winkelprijs van het achterstallige materiaal. Als hieraan nog altijd geen gevolg wordt gegeven, wordt de bibliotheekkaart geblokkeerd en zendt de bibliotheek het dossier door naar de financiële dienst van de gemeente die de zaak verder afhandelt.

Artikel 12 – Internet en kopieermachine
Voor het kopiëren, printen, scannen en internetgebruik hanteert elke bibliotheek de gangbare gemeentelijke richtlijnen en prijszetting.


Artikel 13 – Specifieke doelgroepen
Lokale besturen kunnen zelf bepalen of en welk apart tarief ze aan specifieke doelgroepen binnen de gemeente toekennen.

Logo_Regiobib_Zonder tekst.jpg

Openingsuren & contact

Bibliotheek

adres
Brusselsesteenweg 77C1652 Beersel
Tel. tel.
02 359 16 26
e-mail
bibliotheek@beersel.be